Katseohjauspuheterapia

Katseohjauspuheterapiassa saavutetaan vahva kontakti katseella jo ilman sanoja

Kaikki lähti tarpeesta löytää vahva kontakti

Katseohjauspuheterapia on hyvin uusi puheterapiamuoto, eikä se ole käytössä missään muualla maailmassa kuin Intonaattorit oy:llä Suomessa. Se sai alkunsa vuonna 2017. Silloin Elisa Johansson käynnisti kokeilevan kuntoutustoiminnan pilotin Validia oy:n kuntoutuskeskuksessa kahden muun puheterapeutin ja kolmen toimintaterapeutin kanssa. Pilottiin otettiin mukaan erittäin vaikean aivovamman saaneita kuntoutujia, jotka olivat Validiassa laitoskuntoutusjaksolla. Heitä yhdisti se, ettei heillä ollut puheilmaisua, ja että lähettävätaho ei ollut pystynyt toteuttamaan juuri mitään arviointia kielellisestä ja kognitiivisesta oireistosta. Jotkut heistä olivat juuri vammautuneet, toisilla traumasta oli jo kymmeniä vuosia. Pilotti toi täysin uudella tavalla kuntoutujien aiemmin piilossa olleen kyvykkyyden, ja herätti vahvaa, uudenlaista motivaatiota kuntoutujissa, terapeuteissa ja läheisissä. Katseohjauksen kautta pystyttiin arvioimaan oireiston sisältöä, sekä pystyttiin aloittamaan ja toteuttamaan yksilöllisesti kohdistettua kuntoutusta.

Johansson jatkoi pilotin jälkeen myös itsenäisiä kokeiluja ja havainnointia mm. yhdistäen SCA™ -viitekehyksen toimintamallia katseella tapahtuvaan toimintaan. Katseohjauspuheterapia muodostuu siis henkilön kyvykkyyden arvostamisesta, sekä katseohjauksella kyvykkyyden esiin tuomisesta.

“Katseohjauspuheterapia perustuu vahvasti osallistavaan puheterapiaan eli henkilön kyvykkyys tunnistetaan haastemaskin takaa, ja löydetään keinoja kyvykkyyden esiintuomiseen ja osallisuuteen.“

Mikä on katseohjauspuheterapia?

Katseohjauspuheterapia tarkoittaa puheterapian toteuttamista osittain tai kokonaan katseohjausteknologiaa hyödyntäen. Katseohjauspuheterapia on tällä hetkellä vain Intonaattorit oy:n tuottama puheterapiamuoto. Se ei heikennä sen vaikuttavuutta, mutta rajaa kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen Pääkaupunkiseudulle. Kuitenkin, jos henkilöllä on itsellään esim. apuvälineeksi saatu katseohjauslaite, on Intonaattorit oy:llä paljon kokemusta etänä tuotetusta katseohjauspuheterapiasta.

Mitä katseohjauspuheterapia on?

Katsetta vahvistamalla aktivoidaan ja vahvistetaan samalla henkilön vuorovaikutuksen ja kontaktin keinoja. Mm. itseilmaisu ja ymmärtäminen ovat keskeisiä toimintoja, vaikka henkilöllä ei olisi vielä sanallista ilmaisua. Katseohjaus on yksi kommunikaation apuväline, mutta oikein käytettynä se on paljon muutakin. Esim. kuntoutuksen keino, varmistuskeino sekä jaetun yhteisen kokemuksen keino.

Katseohjauspuheterapiassa henkilö tuntee tulevansa kohdatuksi ja ymmärretyksi silloinkin, kun se ei ole muilla keinoin mahdollista.

Kenelle katseohjauspuheterapia soveltuu?​

Katseohjauspuheterapia soveltuu henkilölle, jonka toiminta vuorovaikutus – ja kommunikaatiotilanteissa on heikentynyt ja jolle toimivien kuntoutus- ja arviointikeinojen löytäminen ja toteuttaminen on haasteellista. Tapaamiset voidaan toteuttaa yksittäisenä arviointina tai terapiajaksona, etä-, koti- ja vastaanottotapaamisina, niin yksilö- kuin ryhmämuotoisena. Arvioinnissa ja tarvittaessa lainalaitteena (lisähinta laitteen lainasta) INTONAATTORIT käyttää tällä hetkellä Tobii Dynavoxin i-Series 15+ -katseohjauslaitetta, jossa on C5 kommunikaatio-ohjelma sekä Gaze viewer -katseentallennusohjelma.

Katseohjauspuheterapian tavoitteena on aktivoida henkilöä kontaktiin ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa sekä vahvistaa katseen käyttöä, jotta henkilö voi katseen keinoin toimia vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteissa. Katseohjauspuheterapia hyödyntää katseenrekisteröintiteknologiaa, jossa reaaliaikaisesti voidaan seurata mihin henkilö näytöllä katsoo tai tallentaa katseen käyttöä näytöllä. Katseohjauksella saadaan henkilön kyvykkyys esiin silloinkin, kun muita kontaktikeinoja ei ole käytössä.

Hanki itsenäisesti tietoa katseohjauksen käyttöön. Teimme peruskurssin katseohjauksen käytöstä: Miten katseohjausta käytetään?

Katso miltä kirjoittaminen katseohjauspuheterapiassa näyttää.
Katso Intonaattorit Oy:n videopodcast, jossa aiheena katseohjaus.