SCA™ tuo toimintaan vahvaa osallisuutta ja kohtaa haasteet yhdessä

SCA™ tuo toimintaan vahvaa osallisuutta ja kohtaa haasteet yhdessä

Osallisuus lähtee tasaveroisuudesta ja esteettömyys oman toimintakyvyn mahdollisuuksien esiintuonnista

SCA™ -viitekehys on Kanadan afasia instituutissa yli 30 vuoden aikana kehitetty tekniikoiden kokonaisuus. Se on tarkoitettu erityisesti henkilöille, jotka tietävät enemmän kuin voivat ilmaista. Tällä tarkoitetaan viitekehyksen puolelta yleensä henkilöitä, joilla on diagnosoitu afasia tai muu aikuisiällä sairastumisen tai trauman myötä seurannut kommunikaation haaste. Viitekehyksen ja tekniikoiden käytöstä on kuitenkin merkittävää hyötyä kaikissa tilanteissa, joissa vuorovaikutus, kommunikaatio tai keskustelu on haastavaa. Afasia instituutin omiin pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu terveydenhuollon palveluiden kommunikatiivisen saavutettavuuden ja kommunikaation esteettömyyden vahvistaminen SCA™ -viitekehyksen kautta. Kuitenkin toimintatapaa, jolla kaikilla on yhdenvertainen saavutettavuus palveluihin ja esteetön mahdollisuus toimia sosiaalissa tilanteissa, tarvitaan kaikkialla.

“Saavutettavuus lähtee rakentumaan pitkälle jo kohtaamisen tasaveroisuudesta. “

Erityistä merkitystä viitekehyksestä on tilanteissa, joissa toinen osapuoli ei toimi puheella. Puheen puuttumisella on jostain syystä hyvin suuri vaikutus sille, miten kohtaamme toisen ja mitä hänestä ajattelemme. Hyvin yleisiä, mutta täysin virheellisiä oletuksia on siitä, että afaattisella henkilöllä olisi myös älyllisiä haasteita. Afasia ei poista henkilöltä mitään hänen osaamisestaan ja kyvykkyydestään, mutta koska hän ei pysty tuomaan näitä esille afasian haasteiden vuoksi, luulemme ettei hänellä niitä ole. SCA™ kohtaa toisen hänen ikänsä mukaan, ei sen mitä hän pystyy osaamisestaan tuomaan esille. Kohtaamisessa on vahvaa empaattisuutta, eli haasteet huomataan, mutta kohdistetaan huomio ennemmin mahdollisuuksiin. Esteetöntä kommunikaatiota lähdetään rakentamaan yhdessä löytämällä mahdollisuuksille toimiva toteutustapa.

“Tiedän, että tiedät” tai “Tiedän, että sinulla on paljon sanottavaa” voivat kuulostaa sanahelinältä, mutta kohtaamisessa on suuri merkitys sillä, että toisen näkymätön kyvykkyys tuodaan näkyväksi ja kuuluvaksi.

Katso esimerkki SCA™ -viitekehyksellä toteutusta keskustelusta.

Yhdenvertaisuus ilmaisuun, ymmärtämiseen ja varmistukseen

Kun kummallakin osapuolella on luottamus siihen, että piilossakin oleva kyvykkyys tunnustetaan, voidaan lähteä löytämään mahdollisuuksia kyvykkyyden esiintuontiin. Puheterapialla kuntoutetaan mm. henkilön vuorovaikutuksen, kommunikaation ja kielellisten taitojen toimintoja, mutta puheterapia ei ole ainoa paikka tai tilanne, jossa näitä toimintoja käytetään. Meidän kaikkien arki on täynnä tilanteita ja kohtaamisia, joissa tarvitsemme näiden sujuvaa ja vahvaa toimintaa. Sen vuoksi SCA™ :n käyttö tulisi mahdollistua kaikkialla, mutta erityistä hyötyä siitä on kuntoutuksessa ja muissa terveydenhuollon palveluissa. Näissä suorakontakti esim. henkilön sen hetkisen olotilan kysymyksissä tai henkilön kommentointi mahdollisuus omiin hoitotoimenpiteisiin liittyen lisää turvallisuutta, kohdistaa ja yksilöllistää palveluita sekä tehostaa toiminnan vaikuttavuutta. Näihinhän palveluilla yleensä pyritään, muttei välttämättä saavuteta.

Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus, jokaisessa sosiaalisessa tilanteessa itsensä ilmaisuun (ulos), toisten ymmärtämiseen (sisään) ja oikeinymmärryksen varmistamiseen.

Viitekehyksen tekniikoita käyttäen löydetään kullekin oma luotettava ja varma keino ilmaisuun, ymmärtämiseen ja varmistukseen. SCA™ -viitekehys tuottaa siis yksilöllisen tukikeinon jokaiselle. Tukikeinot saattavat myös vaihdella tilanteesta, kohdatuista henkilöistä tai jopa vuorokauden ajasta riippuen. Viitekehyksessä toiminnassa ja harjoittelussa ovat siksi alusta lähtien mukana myös henkilön läheiset. Kun kaikki toimivat samojen periaatteiden mukaisesti on kommunikatiivinen saavutettavuus ja kommunikaation esteettömyys aina vahvasti läsnä.

Kuuntele videopodcast keskustelua SCA™ -viitekehyksestä.

Yhteinen, jaettu vastuu onnistumisesta tekee SCA™ -viitekehyksestä ainutlaatuisen ja osallistavan

Se, mikä tekee viitekehyksestä ainutlaatuisen on yhteinen varmistus. Tyypillisesti kuntoutus kohdistuu henkilöön, jota muutokset ovat fyysisesti kohdanneet. Tilanteissa ilmenevät haasteet vaikeuttavat kuitenkin kaikkien tilanteessa mukanaolijoiden toimintaa. Apuvälineet ja tukikeinot mielletään myös melko suoraan vain henkilön itsensä tarvitsemiksi. Yhteen henkilöön kohdistuu tällöin kaikki haasteiden ja toimivan mahdollisuuden toteutumisen paine.

Toimiminen sujuvoituu ja vahvistuu jo pelkästään siitä, että vastuu jaetaan kaikkien mukanaolijoiden kesken. Parhaiten toimiva mahdollisuus löytyy nopeasti, kun sitä etsitään kummaltakin puolelta. Terveydenhuollon ammattilaisten osalta tämä tarkoittaa sitä, että toiminta osataan muokataan jokaiselle asiakkaalle erikseen. Läheisten taas tulisi myös itse saada mahdollisuuksia harjoitella ja löytää uusia keinoja vanhoihin tilanteisiin.

“Varmistaminen unohtuu helposti, ja huomaamme sen merkityksen vasta väärinymmärryksen jo tapahduttua.”

Kiire ja asioiden paljous aiheuttaa usein sen, ettei meillä ole aikaa pysähtyä ja varmistaa olemmeko saaneet itsemme ilmaistua, kuten ajattelimme ja ovat toiset ymmärtäneet meidät oikein. Kuitenkin jos otamme aikaa varmistamiseen, palkitsee se meidät hyvin nopeasti onnistuneella kohtaamisella. Varmistaminen vähentää turhia ja virheellisiä kokeiluja, ja nopeuttaa siten tavoiteltuun lopputulokseen pääsemistä. Mutta ennen kaikkea varmistaminen kertoo toiselle, että olemme oikeasti kiinnostuneita siitä mitä hän ilmaisee ja haluamme, että hän ymmärtää mitä koitamme sanoa. Varmistaminen välittää aitoa kiinnostusta ja lisää luottamusta siihen, ettei ole yksin.

Kuuntele, miten puheterapia muuttuu SCA™ -viitekehyksen myötä.

SCA™ pähkinänkuoressa

  • Henkilö kohdataan iän ja osaamisen mukaisella arvostuksella
  • Kaikilla mahdollisuus ilmaista itseään ja ymmärtää muita
  • Jaamme vastuun haasteista
  • Varmistamme yhteisymmärryksen

Jos toimit terveydenhuollon palveluissa, erityisesti kuntoutuksen aloilla ja kiinnostuit SCA™ -viitekehyksestä, kannattaa katsoa mitä koulutuksia Intonaattorit Oy tarjoaa. Tulossa keväällä 2022 on SCA™ -koulutuskokonaisuus , johon ehdit ilmoittautua mukaan 21.3.2022 mennessä. Kouluttajat tulevat suoraan Kanadan afasia instituutista ja osallistujat saavat tällöin täysin virallisen osaamissertifikaatin.

Voit kysyä lisää aiheesta info@intonaattorit.fi

Voit kuunnella myös kokonaisen webinaarin aiheesta Osallistava toimintatapa SCA™ -viitekehyksen jäljillä.